Energ lecenje - Priprema: EXTRA

& da me zaštiti od svih neg I štetnih energija,  uticaja I zracenja u toku rada na isceljivanju.
& da spisti nivo frekf mož talasa na onaj nivo koji je potreban za konst post progr.

2. & da u (zam)  mom telu I auri  izvrši konstituisanje, programiranje, optimalizaciju funkcije rada I punj bioenergijom svih:
 - deblokiranih čakri  I  čakri kože tela.                       - životnog stuba.
 - nervnog sistema.                                                            - nađi kanala.
         - imunološkog sistema.                                                    -  eng kanala.                                                                                   
         - informacijone eng I kanala .                                         – svet  tela.               
 3. & da u (zam) mom telu  I auri  eliminiše sve:
         - uticaje neg  eng polja                                        - neg vibracije svesti
         - neprijatne manifestacije.               - uklanjanj sveg bazičnog straha
          4. & da u (zam)  mom telu  I auri  osvesti i razvije program za stalno          podsticanje:
- razvoj I sazrevanje svesti                     - eng ravnotežu u telu I auri.
- svest znanja o isceljivanju                  - maditaciju bez meditacije        
- bož energije I  znaka.                - razvoj neiscrpne energije I vitalnosti.   
- pobiljšanje memorije I koncetracije.                 - svest o meditaciji
- razvoj I sazrevanje par sposobnost               -  vančulno opažanje
- ukl I elim sve zle srece I neg blok, privlač.usme  poz sreće I      blagoostanja, prosperiteta, neiscrpne fiz snage I izdrzljivosti                                   
- sazrevanje Svetl tela, aure, duše I B znaka      - punj bioenergijom
- sjedinjavanje svesti sa beskonačnom svešću         - priliv kreat eng
- - usporavanje  mog unut vremena i ubrzavanje vanskog vremena.
- eliminaciju svih prepreka I svest znanja za duh razvoj
- razvoj sposobnosti reprogramiranja viših oblika svesti
- optimalizaciju procesa individualizacije svesti
- uskladjivanje rada leve I desne hemisfere mozga I tela.
- usmeravanje emocija I misli ka Stv.
-kidanje informacijono--energetskih kanala sa ljudima, telima, mestima I stvarima od kojih više nema koristi.    
                   Mentalne blokade
   & da stvori (trajnu) eng zaštitu (zam) tela I aure koja će     zadražati  i primati sve poz eng i uticaje a otpuštati i štititi od svih neg i štetnih eng i uticaja (u trajanji ...) 
                                  Punjenje eng potencija
1. & da ravnomerno rasp punjenje svim eng moje (zam) telo
2. & da rasporedi ravnomerno sve eng u (zam) mom telu.  
& da u (zam)  mom telu I auri izvrši ciscenje, eliminaciju I  zaštitu uticaja od svih:
- izvora prodičnog prokletstva                - neg apstraktnih zračenja
- štet del  misli, vibracija  I dela drugih ljudi.           – zaposednutost
- štet del  zvezda I planeta na telo I auru.             - tehničkih  zračenja
- štet del svih ljudskih prepreka I blokada.       - neg vibracije svesti
- neg eng blokada tela I aure               - neg  zapisa I čini u telu I auri              
- zle sreće I neg blokada                         - stet delovanja eng vampirizma      
- sopstvenih I tuđih neg misli I emocija     -  neg eng tragova I  polja
- neg  ment-eng blokova I struktura          - neg geopatoloških zračenja
- štet del neg ment eng sklop drugih tela        -vanzem implantanata
- namernih I slučajnih povreda fizi tela.
- stetnih neprirodnih frekfencija I vibracija. 
*****  da u (zam) mom telu  I auri konstituiše eng strukturu sa programom za stalno
- odražavanje eng  nivoa funkc nervnog sistema na optimumu.
- dovođenje, ravnomerni rasporeI odražavanje opšteg eng nivoa  na optimumu (u svrhu  isceljivanja navesti…)
& da iz mog (zam) telu I aure izbacio sve štetne (+) jone da ubacio sve pozitivne(-) jone u moje  (zam) telo i auru.
& da svim štetnim I patogenim virusima, bakterijama I gljivicama u cilju zaštite  višeg organizma konstituiše potreban nivo frekf (zam) mom tela u cilju  postepenog

… do konačnog isceljivanja.
& da omogući održavanje nivo frek tela na optimumu do konačnog isceljivanja.. (2-3-4 x dnev.)
                               Vib  bolesti
& da izvršio  postepeno uklanjanje svih vib bolesti do konačnog isce  I uspostavljanje zaštite od  pojave  novih..
& da konstituiše nivo frekf za postepeno izbacivanje svih toksina raspadnutih bakterija, virusa I gljivica iz tela.                              
                         †Aura
1. & da u (zam)  mom telu I auri otkloni  sve
- neg eng blokove iz aure (zam) moga tela i opt  njenu funkciju.
- neg loptaste eng sklopove iz aure (zam)  moga tela i opt  njenu funkciju.
- neg eng tragove iz aure (zam)  moga tela i opti  njenu funkciju.
2. & da (traj) auru (zam) moga  tela dovede u nivo optimalne eng harmonije.
3. & da  pokrene program (zam) mog tela koja ce otpuštati ili neutralizovati sve neg mentalno – eng sklopove a čuvat i primati sve poz menalno – eng sklopove 
4. & da optimalizuje inf impuls iz aure u pravcu nerv sistema.
5. &da optimalizuje protok bele bioenergije u auri.
& da u (zam)   mom tela I auri izvrši konstituisanje, programiranje I optimalizaciju funkcije rada:
- održavanje dugog veka tela,  aure I  psihofizičkog zdravlja.
- održavanje genetskog koda
- komunikacije sa drugim osobama  - kreativnog prilaza problemu.
- prijema I prenosenja paranorm funkcija I informacija
- stvaranja elementarnih ;estica koje određuju intelektualni domet.
- komunikacije sa svetl telima I spiritualnim bićima.
  & da konstituiše u (zam)  mom telu I auri programom za optimalizaciju odnosa:
1. svest – um                                     5. vibracija svesti  - genetski kod
2. svest – duša                                6. super ega – ega
3. svest – fizičko telo                            7. negativniog  ega
4. svest – podsvest                                8.želja I mogucnosti.
                                    Fugne
& da inicira, započne i na opt  način sprovede proces postepenog uklanjanja najveće fugne (psihičke rupe) nastale u auri (zam)  moga tela tokom života, sa ciljem da ukloni sve  neg trag njenog postojanja i delovanja, da isceli sva oštećenja i uspostavi komunikaciju sa svojim bazičnim emocijama na nov najoptimalniji način.
                                  †Karma   
& da izvši  u mom eteričnom, astralnom, mentalnom, fizickom telu
1. brisanje karmičkih dugova i karmičke obaveze koje sprečavaju postizanje unutarnje slobode;
2. uklanjanje svi kaotičnihi I beskorisnih. mentarnalnih kanala
3. uklanjanje svih karmičkih obrazaca kroničnih I malignih bolesti.
4. čišćenje karme, od sveg lošeg  iz prošlih života.                          

&kako bi (trajno) poz  uspostavio kontakt sa (zamišljenom) svim zanim (žen os) ljudskim osobama, da nam svima bude lepo I prijatno i da u međusobnom odnosu nađemo najbolja (lju, sex, nov, posl) rešenja i zadovoljstvo (u trajanju...)                                
& da u (zam) mom telu I auri  konstituiše energetsku strukturu  sa programom za:
- čišcenje svih tuđinskih implatanata               -  čišć I popravak čakri
-  ukl  sveg bazičnog straha                                -  ukl  sve eterične sluzi                                                                        
-  ukl  svih fizičkih bolesti                                   -  opt  genetskiog koda.
-  elim svih negativnih emocija I misli               -  ukl  svih sivih polj
-  ukl  svih eteričnih oštećenja                            -  repro negativnog ega
-  opt  nivoa opšteg zdravlja.                             -  jačanje imuniteta
-  jedinstvo duha I materije.                            -  podizanje nivoa intuicije
-  aktiviranje  eng u meridijanima.                  - stalno uzemljenje tela.
- aktiviranje latica inteligencije.    - zdravlje, život eng. I dug život
-  ukl  svih neg utisaka iz prošlog života     -  sve opravke eter I astr mentalnog I  fizickog tela                                -  čišc  svih arhitipova 
- kidanje svih spona sa ljudima, telima, mestima I stvarima od kojih više nema koristi.     – povećanje sex, ljub, ment, duh I fizič sposobnosti
- repliciranje novih kromosoma mladosti i vitalnosti u svakoj stanici
tijela I aure.                                  - čišc aure od palih I zalutalih duhova
- stalno obnavljanje, balans živ  eng I  održavanje eng polja u ravnoteži.                                - konstituisanje vibracija svih zrelih svesti
- Stvaranje I privlačenje povoljne okolnosti  I prilika za neograničeni priliv novca ( prodaju proizvoda, uslugai dr.),  mater vrednosti uspeha na poslovnom I privatnom polju, postizanje I realizaciju povoljnih ciljeva, ukl I elim sve zle srece I neg blok   .
- Stvaranje I privlačenje povoljne okolnosti  I prilika za neograničenio privlačenje osoba sup pola uspeha na sex I ljub polju I postizanje I realizacija  povoljnih ciljeva I ljub zadovoljstva, ukl I elim sve zle srece I neg blokada                  - usmeravaju i dovode energije sa Mesta Moći.
- Pojačane osobne karakteristike, kao što su  (šarm)  privlačnost  za osoba suprotnog pola.                - ravnomerno punjenje svin antitelima.
- elim uzroka bolesti u gen kodu.           - buđ I ktiv desne hemi mozga  
- ukl I elim sve zle sreće I neg blok, privlačenje I usmeravanje  poz sreće, blagostanja, prosperiteta, neiscrpne fiz snage I izdrzljivosti            
- elim svih štetnih virusa, bakterija, gljivica, parazita iz tela I  aure uspostavljanje zaštite od pojave  novih.                     – čišćenje podsvesti
- popr I iscelj svih neg  iritacija, mrlja i pukotina u auri sistema četiri tijela                                              -  otpuštanje svih neg astralnih entiteta
- vraćanje I obnavljanje  oštećenog tkiva I aure u optimalnu funkciju
- iscelj postojecih I zaštita od pojave novih bolesti.                     
- održavanje tela, aure i svetl tela u nivou optimalne eng harmonije.
- stalno održavanje temperature tela na optimumu
- zaštitu od štetnog produženog dejstva neg emocija I stresa.
- stalno održavanje nivo frekfencije tela I aure na optimumu.
- pristup visim frekfencijama informacije I znanja.
- podsticanje razvoja žutog  eng jezgra u auri.
- ravnomerno punjenje poz mentalno – eng sklopovima
- uklanjanje svih neprikladnih fragmenata duše koji mi pripadaju.
- usporavanje  mog unut vremena i ubrzavanje vanskog vremena.
- ukl  svih neg astral  entiteta, parazita  I elemenatala.   
- davanje svetla I blagoslova za budućnost  
& da izvršio u (zam)  mom telu I auri  deblokadu, detoksikaciju. aktiviranje, balans I čiscenje sistema, konstituisanja, programiranja eng punj bioenergij , optimalizaciju I harmonizacija rada sistema   postavljenih na spisku
1.Nervni system                                              9.  imunološki system
- Hipofiza                        - Timus                   10. koža                                                              
- Epifiza                          - Adrenalne (d/l)     11. Žuc
- Štitna tiroidna zljezda  - Paratiroidi          12. Prostata
- Nadbubrežne žljezde                                   13. Linija hormona
2. Limfni system                                             14.  kičma                                                          
3. glava I vrat                                                15. Jetra
- mozak                                                          16 Bubrezi (d/l)                                          
- čula (jezik, uši, nos, oči, dodir)                     17. Gušterača (pancreas)
4. KVS ( kardio vaskularni sist)                       18. Slezina                                                                                               
- srce                   - cirkilacija                      19. Bešika
- krvni sudovi                                              20. Kosti
5 Disajni putevi                                           21. Zglobovi
- gornji                   - dolnji                         22. Mišici
6 Dojke leva/desna                                      23. Ruke(d/l)
7Organa za varenje                                   24. Noge (d/l)
- Želudac       - Creva ( tanka I debela)      25.Pluća
8 Organi za reprodukciju                           26.Ostalo
Jajnici – testisi, muda (d/l)   - kurac  - muda
               
                           
                              Zavrsetak
& da u (zam) mom telu I auri konstituiše eng strukturu (u trajanju do…)  sa programom za:
Brisanje svih pogrešno postavljenih I duplih programa.
Dodavanje svih ostalih nenavedenih a potrebninih programa.
+Trajnu zaštitu od svih brisanja isključivanja I poništavanja postavljenih programa osim mene
Ponavljane svih programa do konačnog konstituisanja u  mom (zam) telu I auri.
Programe ponavljati do konačnog (trajnog) konstituisanja.
                                              Konstituiši !
& da da u (zam)  mom telu I auri konstituiše eng strukturu (u trajanju do…) sa programom za sve postavljene programe sa spiska.
Programe ponavljati do konačnog konstituisanja. Konstituiši !
         Neka bude zapisano! Neka bude učinjeno! Amen!
              †Zahvaljujem ****  za svako dobro sto mi pruza.                           †& neka se trenut prenese iz (zam) mog tela I aure u centar zam  (pred) kruga (tacke) sve štet I neg eng utic, zrač… I neka sve zajedno, trenut I nepov (voda odnese) ode u sred zemlje.  
  †& neka   sva negativna energetska opterećenja, sva nervna napetost i sve što je štetno iz moga tela I aure trenutno I nepovratno ode (voda odnese)u sred zemlje.
                                      +Brisanje
& da izvrši trenutno - privremeno brisanje svih postavljenih programa  ponavljati zahteva do konačnog brisanja svih program.                               

Drži se! Drži se! Izdrži u ushitu svojem, ne padaj u nesvest ovih poljubaca izvrsnih!  Mudrost govori: snažan budi! Tada moći češ više radosti podneti! Ne budi životinja; oplemeni ushit svoj.  Ako piješ, pij sa 8 i 90 pravila umeća: ako voliš, nadmaši to profinjenošću; i činiš li bilo što radosno, neka u tome profinjenosti bude! Ali nadmaši! Nadmaši!
                                             Hipno:
+ Snižavam  svoj nivo frekf možd talasa na potreban nivo.
+ Snizavam nivo frekf možd talasa  zam osobe na onaj nivo koji je potreban kako bi usmerio misli prema njegovom umu I podsvesti.
+ Sve sto govorim duboko prodire u njegovu svest I podsvest I tamo ce se duboko urezati, to se tako mora po tome se postupati  I izvršavati kada dodje vreme. Sledi sugestija.
 Primer: Sutra ujutro kada se probudiš ili u toku dana ces uzeti telefon I razgovarćes, doćićeš, radoćes…
+ Svaki put kada izgovorim zam  telu rec kiai aktiviraće se postavljeni programi, pri tom ce osetiti neodoljivu potrebu da izvršiš postavljene zahteve koje moras izvršiti.
+ Sve sto sam sada rekao zam osobi ostaje duboko usađeno I čvrsto urezano  u njenu svest i podsvest I tako mora po tome postupati
+Vraćam  nivo frekf  možd talasa zam osobi  u normalan  nivo.
+Vraćam  svoj  nivo frekf možd talasa u normalan  nivo.
+ Prekidam svaku vezu sa svim telima I eng.
Provera:Nivo urezanosti programa
+ blokiram ti  trajno želju da živiš I budeš ----- koji živi ---- I koji --, koga moraš da odbiješ jer ti ga mrzis…
                                      Agnihotra
Mantra jutarnja:  Suryaya swaha, suryaya idam na mama
                                   Prajapataye swaha, prajapataye idam na mama
Mantra večernja: Agnaye swaha, agnaye idam na mama
                                   Prajapataye swaha, prajapataye idam na mama.
Za podešavanje s Svemogućim, za podešavanje u pirmidalni zvukom koji pulsira u svemiru od kojih smo samo deo.
Samo budimo jedno sa Božanskom mirom, koji je pun ljubavi, minus sve i predrasude (sudbine). Neka sve ide.
1.Ja sam u tebi I nad tobom                       5. Volim te, volim te
2.Ja sam ovde I sada sa tobom                   6.Dođi prema meni, k meni
3.Moja je ekstaza u tebi                               7.Moja želja je I tvoja želja
4.Moja radost je videti tvoju radost
8.Znak će biti ekstaza moja, svesnost  neprekidnosti postojanja, sveprisutnost tela moga.
-Sveti Hrste pokreni reči pravednosti, čiste reči, reči nesebičnosti, ljubazne reči, ime Gospodnje, odnesi daleko sve zle duhove od mene i od kuće moje. Rasterati  sve zle demone, okrutne đavole, veštice, duhove, vampire i vukodlake. Ne ometaj moj počinak, ne muči moju dušu. Sve natrag u mrak rasterati. Amen.
Silo nečista odlazi od mene u srediste zemlje.
Da bez mene ne živi, ne diše, ne jede, ne pije.
izvan vremena i prostora.
                             Bng  tretman
    & da me zaštiti od svih neg I štetnih energija,  uticaja I zracenja u                 toku rada na isceljivanju.
Rukama se otvara biopolje                        -Ulazim u biopolje
Spustam nivo frek mozd talas zam tela na onaj nivo koji je potreban kako bih uspesno obavio postupak isceljivanja zam tela. (glava)
Rukama izbacivanje eng iz obolelog dela tela
Zracim bioenergijom: Zam telo I njegovo telo I njeg auru I moje telo I moju auru                                   
-odozgo nanize – otvaranje aure          -odozdo navise – zatvaranje aure
-izlazim iz biopolja zam osobe                  -zatvaram biopolje zam osobe

__________________________________________

Programiranje
(zaštita, isceljenje I razvojna funkcija)
+ ***** da me zaštiti od svih negativnih I štetnih energija I uticaja u toku rada sa talismanom.
+ Mozdani talasi
+ ***** da snizi moždane talase na onaj nivo koji je potreban za rad na talismanima.
+ ***** da mi pojaca potreban nivo usmerene pažnje.
+ ***** da odabere vrhunske moci I da T (u trajanju do…) konst eng oblacic sa programom za konstituisanje energetske strukture za vezivanje programa koje navedem.
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za trajnu zastitu I neprestani nivo delovanje konstituisanog programa.
+trajnu zastitu od svih brisanja iskljucivanja I ponistavanja postavljenog programa osim mene u T.
+Ponavljane postavljenog programa do konacnog konstituisanja u T.
Proveriti nivo konst eng oblacica
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) u radijusu do tri m korisnika za trenutnu blokadu, ciscenje, I zaštitu uticaja od svih:
1. negativnih geopatoloških zracenja.
2. negativnih apstraktnih zracenja
4. tehnickih zracenja.
3. negativnih zapisa I cini u telu I auri
4. zaposednutost
5 izvora prodicnog prokletstva
4. sopstvenih I tudih negativnih misli I emocija
5. negativnih mentalno-energetskih blokova I struktura
6. loptastih negativnih energetskih sklopova
7. negativnih energetskih tragova
8. negativnih energetskih polja
9. negativne vibracije svesti.
10.delovanja eng I sex vampirizma.
11. stenog delovanja misli, vibracija I dela drugih ljudi.
12. stetnog delovanja zvezda I planeta na telo I auru.
13. namernih I slucajnih povreda fizickog tela.
14. eliminisanje svih ljudskih prepreka I blokada.
15. negativnih uticaja prostora I usporavnje protoka vremena.
16. energetskih blokada tela I aure
17. stetnih neprirodnih frekfencija I bibracija.
18. stet del neg ment eng sklop drugih tela
neg baz emocija

+Joni
***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za stalno dovodjenje pozitivnih (-) jona, odrazavanje nivoa na optimum I transformaciju svih stetnih (+) jona u pozitivne (-) jone.

+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za optimalizaciju odnosa:
1. svest – um 5.zelja I mogucnosti.
2. svest – duša 6. super ega – ega
3. svest – fizicko telo 7. svest – podsvest
4. vibracija svesti - genetski kod

***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) zaštitite od svih negativnih I štetnih energija, uticaja, bolesti I zracenja I blokiadu bioenergije u toku rada na isceljivanju.
Antitela
***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za ravnomerno punjenje svih antitela.
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (utrajanju do…) za stalnu deblokadu, detoksikaciji, konstituisanje, programiranje I optimalizaciju funkcije: 5. svih cakri I cakri kože.
1. \nervnog sistema 6. rada svih organa.
2. imunološkog system a 7. nadi kanala.
3. informacijone energije I kanala 8. svetleceg tela
4. životnog stuba. 9. svih energetskih kanala

+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za stalno dovodjenje poz eng iz najboljeg izvora eng u svemiru, ravnomerni raspored I odrazavanje energetskog nivoa na optimumu .
-stalno obnavljanje, balans ziv eng I odrzavanje eng polja u ravnotezi.
- ravnomerni raspored svih energija u telu I auri.
- stalno odrazavanje energetskog nivoa funkcionisanja nervnog sistema na optimumu.
- usmeravanje I odvodjenje svih negativnih I stetnih energija, uticaja I zracenja iz tela I aure I transformaciju svih negativnih u pozitivnu energiju .
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za stalno odrazavanje:
- nivoa secera na optimumu u svrhu isceljivanja od secerne bolesti.
- nivoa krvnog pritiska na optimumu u svrhu isceljivanja od hipertenzije
+Neg mentalno eng sklopovi
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za usmeravanje I odvodjenje svih negativnih mentalno eng sklopova I transformaciju istih u pozitivnu energiju .
+ Vibracija bolesti
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za trajno uklanjanje neg vibracija bolestiiz tela I aure.
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za trajno uklanjanje svih toksina raspadnutih parazita , bakterija I virusa iz tela I aure.
DNK
***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za stalno odrzavanje eng optimum DNK celije svih organa obolelih od bolesti sa coljem da se vrate u normalni raspored u svrhu ozdravljenja celoga tela.
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (utrajanju do…) za stalno potsticanje
1. energetske detoksikacije tela
2. konstituisanja, programiranje I optimalizacija delovanja isceljujuceg I zastitnog elipsoida za celo telo I auru.
3. konstituisanje, programiranjem I optimalizacije rada svih funkcija svih energija za povecanja imuniteta I antitela, u svrhu zaštite I isceljivanja celoga tela I aure
4.. deblokade, aktiviranje, balansiranje I ciscenje prve cakre …
5. postepenog uklamjanja fugni iz tela i aure nastalu tokom života, sa ciljem da ukloni svaki trag njenog postojanja i delovanja, da isceli sva oštecenja na auri i uspostavi komunikaciju sa svojim bazicnim emocijama na nov najoptimalaniji nacin.
6. optimalizacija i sazrevanje duse.
7. optimalizacija i sazrevanje bozanskog znaka.
8. optimalizacija nivoa funkcije mozga.
+Aura
1. ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za
- otklonjanje svih neg eng blokova iz aure i opt njenu funkciju.
- otklonjanje svih loptastih neg eng sklopove iz aure i opt njenu funkciju.
- otklonjanje svih neg eng tragove iz aure i opti njenu funkciju.
- dovedjnje u nivoa optimalne eng harmonije.
- transformisanje svih neg (dzinova) mentalno – eng sklopova u poz ili neutralne.
- optimalizaciju inf impulsa iz aure u pravcu nervnog sistema.
- optimalizaciju protoka bele bioenergije iz aure u telo.
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za stalno konstituisanje, programiranje I optimalizaciju funkcije rada:
- prijema I prenosenja paranormalnih funkcija I informacija
- odrzavanje dugog veka aure, tela I psihofizickog zdravlja.
- stvaranja elementarnih cestica koje odredjuju najvisi intelektualni domet
- kreativnog prilaza problemu.
- komunikacije sa drugim osobama
- kpmunikacije sa svetlecim telima I spiritualnim bicima.
- odrzavanje genetskog koda.
- sazrevanje Svetl tela, aure, duše I B znaka
- usmeravanje emocija I misli ka Stv.
- razvoj I sazrevanje svesti
- eliminaciju svih prepreka I svest znanja za duh razvoj
- svest o meditaciji
- svest znanja o isceljivanju
- razvoj I sazrevanje par sposobnost
- razvoj sposobnosti reprogramiranja viših oblika svesti
- optimalizaciju procesa individualizacije svesti
- sjedinjavanje svesti sa beskonacnom svešcu
- maditaciju bez meditacije
- razvoj neiscrpne energije I vitalnosti.
- bož energije I znaka.
- eliminisanje svih štetnih uticaja prostora I usporavnje protoka vremena
- pobiljsanje memorije I koncetracije
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za stalno podsticanje
Cišcenje svih tudunskih implatanata
Uklanjanje svih astralnih entiteta I elementara.
Uklanjanje sveg bazicnog straha I osecaja krivice.
Uklanjanje svih fizickih bolesti
Uklanjanje sve etericne sluzi
Uklanjanje svih sivih polja
Eliminisanje svih negativnih emocija I misli
Uklanjanje svih etericnih oštecenja
Reprogramiranje negativnog ega
Cišcenje I popravak cakri
Ciscenje svih arhitipova
Ciscenje od svih negativnih elemenata I parazita
Uklanjanje iritacija, mrlja I pukotina u auri sistema ceti. tela
Uklanjanje svih neprikladnih fragmenata duše koje pripadaju
Uklanjanje svih negativnih utisaka iz prošlog života
Uklanjanje svih negativnih vibracija
Odrzavanje aure u nivo optimalne eng harmonije.
Sazrevanje I odrazavanje svetleceg tela u nivou optimalne eng harmonije.
Isceljivanjesvih postojecih I zastita od novih bolesti
Optimalizaciju nivoa opsteg zdravlja.
Jedinstvo duha I materije.
Vracanje I obnavljanje trajno ostecenog tkiva u optimalnu funkciju,
Odrzavanje energy optimuma talismana.
Aktiviranje latica inteligencije
Stalno uzemljenje T I tela.
Eliminaciju svih stetnih virusa, bakterija, gljivica, parazita iz tela I uspostavljanje zastita od pojave novih.
Stalno odrzavanje temperature tela na optimumu
Stalno usmeravaju i dovode energije sa Mesta Moci.
Budjenje desne hemisfere mozga.
Zastitu od stetnog produzenog dejstva negativnih misli I emocija.
Podsticanje razvoja zutog eng jezgra u auri.
konstituise vibracije svih zrelih svest
Uklanjanje svih vrsta astralnih larvi I fantoma iz aure ?
Pojacano lucenje melatonina.
Aktiviranje rekonekcije DNK lanca I reintegraciju niti
Pristup svim visim frekfencijama informacije I znanja.
Kidanje spona sa svim telima, mestima I stvarima od kojih vise nema koristi.
Stalno odrzavanje nivo frekfencije tela na optimumu.
deblokadu, aktiviranje, balansiranje I ciscenje svih cakri …
ravnomerno punjenje svin antitelima.
repliciranje novih kromosoma mladosti i vitalnosti u svakoj stanici tijela I aure.
aktiviranje eng u meridijanima.
cisc aure od palih I zalutalih duhova.
davanje svetla I blagoslova za buducnost.
jacanje imuniteta
uskladjivanjepolariteta
poboljsanje memorije I koncetracije
eng ravnotezu tela I aure
Pojacane osobne karakteristike, kao što su (šarm) privlacnost za osoba suprotnog pola.
Privlacenje I usmeravanje srece
pristup visim frekfencijama informacije I znanja.
podsticanje razvoja zutog eng jezgra u auri.
konstituise vibracije svih zrelih svest
usmeravaju i dovode energije sa Mesta Moci.
budjenje desne hemisfere mozga.
aktiviranje latica inteligencije.
ravnomerno punjenje poz mentalno – eng sklopovima
stalno obnavljanje, balans ziv eng I odrzavanje eng polja u ravnotezi.
povecanje ment I fizic sposobnosti
podizanje nivoa intuicije
+Zavrsetak
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do …) za :
+Brisanje svih pogresno postavljenih I duplih programa u T.
+Dodavanje svih ostalih nenavedenih potrebninih programa u T.
+ Minimalnu bolnu I neprijatnu reakciju tela kao posledica postavljenih programa u T.
+Trajnu zatitu I neprestani nivo delovanje svih konstituisanih programa u T.
+Trajnu zastitu od svih brisanja iskljucivanja, kopiranja I ponistavanja postavljenih programa osim mene u T.
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za : ponavljanje svih postavljenih programa u T do konacnog konstituisanja.

- trajnu zastititu svih programa u trajanju do…
+***** da vratio nivo frekfencije mozdanih talasa na pocetno stanje.
Brisanje
***** da T (dana…) izvrsi (trenutno) privremeno iskljucivanje (brisanje) svih postavljenih programa I ponavljati zahteva do konacnog konstituisanje programa.
&&&&& da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) konstituise Eng sa programom za sve postavljene programe sa spiska.
+Spec
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) kako bi kada u sebi izgovorim rec EHAMDULILAHU. svim ljudskim osob sup pola (tehnikom usmerene paznje) koje nisu u srodstvu u radiousu od pet metara trenutno spustio nivo frekfencije mozdanih talasa na onaj nivo potreban da bi
- dizivele nevidjenu sex zelju I potrebu
- dozivele neidrzivi sex nagon I uzbudjenje
- otklonio sve prepreke ljubavnom nagonu.
- pokrenio ljubavne sokove u zlezdama
- otklonio sve druge zelje I potrebe.
- zaboravile na sram I kajanje.
- zaboravile sve druge osobe I obaveze.
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) kako bi svim ljudskim u radiousu od pet metara trenutno spustio nivo frekfencije mozdanih talasa na onaj nivo potreban da bi
- uradile sve sto naredim
- nesmeju da odbiju nijedan moj zahtev
- zaborave sve svije druge potrebe.
- najvaznije meni udovoljiti.
- zaboravile sve druge osobe.
- pokrenio zelji za srecom.
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za:
Stvaranje povoljne okolnosti za neograniceni priliv novca ( ili prodaju proizvoda ili usluga)
Pojacane osobne karakteristike, kao što su na neodoljiv šarm, privlacnost ljudskih osoba suprotnog pola.
Privlacenje I usmeravanje srece.
Odrzavanje energy optimuma talismana.
. da izvsi restartovanje zam T
-Punjenje org eng Stalna deblokada
+ ***** da odabere vrhunske moci I da T (u trajanju do…) konst eng oblacic sa programom za konstituisanje energetske structure
- koja ce privlaciti I vezati sve poz eng iz okolnog prostora na dobrobit korisnika u radijusu od 3 m
- koja ce odbijati I stititi od svih stetnih I neg eng, uticaja, zracanja, I vibracija na dobrobit korisnika u radijusu od 3m
Spustanje nivoa frekf zam ta;asa zam talismana na onaj nivo kkoji je potreb za uspesano prenosenje – primanje potreb program
Trajno, bespovratno I u celosti izvrsi kopiranje svih programa iz zam T u zam T u traj do….
Da program iz koji kopiram prilagodi veri nosioca

___________________________________________________________________________________________________________________

Kopir
+ ***** da me zaštiti od svih negativnih I štetnih energija I uticaja u toku rada sa talismanom.
+ Mozdani talasi
+ ***** da snizi moždane talase na onaj nivo koji je potreban za rad na talismanima.
+ ***** da mi pojaca potreban nivo usmerene pažnje.

**** da izvrsi spustanje nivoa frekf ta;asa zam talismana na onaj nivo kkoji je potreb za uspesano izvrsio prenosenje – kopiranje - primanje svih potreb program
*** da trajno, bespovratno I u celosti izvrsi kopiranje svih programa iz zam T u zam T u traj do….
+ ***** da konst u zam T program (u trajanju do …) za :
+Trajnu zatitu I neprestani nivo delovanje svih konstituisanih programa u T.
+Trajnu zastitu od svih obrtanja, brisanja iskljucivanja, kopiranja I ponistavanja postavljenih programa osim mene u T. (u trajanju…)
+ ***** da konst u T program (u trajanju do…) za : ponavljanje svih postavljenih programa u T do konacnog konstituisanja.
+ programe ponavljati do konacnog konstituisanja Konstituisi !!!

Neka se trenutno, nepovratno I stalno prenosi u trajanju od 10 mil/h iz zam predm (talism, tela) I mog tela I aure u centar ovog predm (zam kruga) sve stetne I neg eng, uticaje, zracenja, neg vibracije, vibrac bolesti, vibrac bolova, sav visok pritisak I sve blockade iz (zam pred, talismana) mog tela I aure I neka sve zajedno, trenutno I nepovratno u traj od (10 mil/h) odlazi u sred zemlje (ili neka voda odnese u sred zemlje (u trajanju od 10 mol/h)
+ programe ponavljati do konacnog konstituisanja Konstituisi !!!

Neka se trenutno, nepovratno I stalno prenosi u trajanju od 10 mil/h iz mog tela I aure u centar zam predm (kruga)
-sav visok secer iz krvi moga tela I svi uzroci visokog nivoa secera u krvi moga tela I aure
- sva imp I svi uzroci imp iz mog tela I aure
I neka trenutno I nepovratno u traj od (10 mil/h) odu u sred zemlje ili neka voda odnese u sred zemlje u trajanju od 10 mol/h
za preusmjeravanje energije okoline na takav nacin da, zaštiti jedan od štetnih energija ili privuci korisne energije
Posvecujem ovaj talisman na cetiri elementa,
Zemlja, vatra, voda i zrak
Tako da ona postaje carobno sredstvo od ovog trenutka,
A, s ozbiljnim namjerama, djeluje u moje ime
Koji ce mi omoguciti da pronadete ljubav svog života.
Tako je.
Merenja:
-N uticaja zam T na moje (zam) telo
-N funkcije post programa u zam T
-N uticaja zam T na moje (zam) telo
-N otpora moja (zam) tela na zam T
-N nelagodnosti moga (zam) tela koje stvara zam T
-N funk prog zam T na zam T
-radijus delovanja zam T


Upotreba: Kad treba, Uzmi Rose križ u ruke i držite 3 minute na dan gledaju intenzivno, razmišljate o uzimajuci ono što želite. Snaga ovog izvanrednog Rose križa, On ce poduzeti mjere kako bi uzimajuci ono što ste mislili o tome. Na kraju Rite i spremite je na sigurno mjesto na križ, zamotan u bijelom krpom, spreman za ponovnu uporabu kada

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahvaljujem energiji za svako dobro sto mi pruza

Merenje: Nivo frekfencije mozdanih talas

Moždani talasi    Frekvencija         Opis
1. beta                   14-30 Hz              razgovor
2. alfa                     7-14 Hz               plitko meditativno stanje
3. teta                     3,5-7 Hz              duboko meditativno stanje
4. Delta                   0,5-3,5 Hz          transcendentacija
5. Praznina            0,0-0,5 Hz            svesnost o praznini.


Hipno:
+ Snizavam svoj nivo frekfencije mozdanih talasa na potreban nivo.
+ Snizavam nivo frekfencije mozdanih talasa zam osobe na onaj nivo koji je potreban kako bi usmerio misli prema njegovom umu I podsvesti.
+ Sve sto govorim duboko prodire u njegovu svest I podsvest I tamo ce se duboko urezati, to se tako mora po tome se postupati I izvrsavati kada dodje vreme. Sledi sugestija.
Primer:
Sutra ujutro kada se probudis ili u toku dana ces uzeti telefon I razgovar ces, docicecs,
+ Svaki put kada izgovorim zam telu rec kiai aktivirace se postavljeni programi, pri tom ce osetiti neodoljivu potrebu da izvrsi postavljene zahteve koje moras izvrsiti.
+ Nakon ovih pokreta prstiju, zamisljena osoba prekida izvrsavanje urezanih programa I vraca se u normalu.
+ Sve sto sam sada rekao zam osobi ostaje duboko usadjeno I cvrsto urezano u njenu svest i podsvest I tako mora po tome postupati
+ Vracam nivo frekvencije moždanih talasa zam osobi u normalan nivo.
+ Vracam svoj nivo frekvencije moždanih talasa u normalan nivo.
+ Prekidam svaku vezu sa svim telima I eng.
Provera:Nivo urezanosti programa

_________________________________________________________________

Pitanja za visak

Pitanja za visak
Talisman
• N funkcije svih postavljenih programa u (zam) mog tela.
• N utpora (zam) mog tela prema zam T
• N nelagodnost (zam) mog tela prema zam T
• N uticaja zam T prema (zam) mog tela
• N nivcan (ljub) magnetizma zam T. (zam) mog tela
• Radijus delovanja zam T
Smem li? Mogu li? Trebam li?
Hoce li ova kuca da mi odgovara?
Hoce li ova kuca biti pogodan za sretna obitelj?
Da li to (ovo) najbolji izbor?
'Mogu li vjerovati Pat', 'Je li Pat reci mi istinu', 'Pat Hoce li biti dobar prijatelj za mene? " i 'Je Pat uzeti moj olovku?
Duh vodic –“dali si od Boga?”


pronadenih predmeta
• Je li u kuci?
• Mogu li ga pronaci?
• Hoce li moj ljubimac vratiti?
• Jesam li ga ostaviti negdje?
• Je li ukraden?
• Trebam li ponuditi nagradu?
• Je li u blizini?
• Je li na tom podrucju?
• Jesu li kljucevi u automobilu?
• Jesu li moje caše u svojoj sobi?
• Hocu li ga dobiti natrag?
• Je li to vidljivo?
• Je li to skriveno?
• Je li u podzemlju?

LJUBAV
• Bi li to bilo dobro za mene nazvati?
• Je li to dobar odnos za mene?
• Bi li to bilo najbolje za mene završiti ovaj odnos sada?
• Je li to poštena osoba?
• Bi li to bilo dobro za mene da izade s tom osobom?
• Je li to vrsta, brige i ljubiti osobu?
• Jesmo li je osoba kompatibilna: 1.mentalno 2.emocionalno 3.duhovno 4. tjelesno
• Hoce li kasnije susresti pravu osobu za mene?
• Je li ta osoba prava i iskrena?
• Da li ta osoba poput mene / me?
• Je li to osoba doista na raspolaganju?
• Je li ovo najbolje vrijeme za udaju?
• Je li to moja srodna duša?
• Je li to dobar izbor za mene?
• Trebam li ici na ovaj dan?
• Dali je zam osoba zainteresovana za mene (zam osobu)? Koliko?
• Dali zam osobi mogu verovati da me nece prevariti sa drugom osobom?
• Dali je zam osoba
• -u vezi samnom (zam osobom),
• - razmislja o meni
• - sex zeli

zdravlje
• Je li to najbolja hrana mi jesti danas?
• Bi li to bilo najbolje za mene da se odmori danas?
• Je li to hrana dobra za mene?
• Je li to hranu svježom?
• Postoje dodaci ili konzervansi u ovom hranom?
• Ima li kemikalije ili pesticida u ovom hranom?
• Je li ta hrana genetski izmijenjeni ili mijenjati?
• Je li to uistinu hrana zdrava?
• Da li imate bilo kakvih alergija?
• Bi li to bilo najbolje za mene nazvati lijecnika?
• Je li to najbolji lijecnik za mene?
• Bi li to bilo najbolje za mene da biste dobili drugo stajalište?
• Je li to najbolji izbor za moje zdravlje i dobrobit?
• Je li to najbolji oblik vježbe za mene?
• Je li to dobra dijeta za mene?
ULAGANJA
• Je li to najbolja investicija za mene sada?
• Je li to dobro vrijeme za kupnju?
• Je li ovo najbolje vrijeme za mene to prodati?
• Je li to dobar posao?
• Je li to predobro da bi bilo istinito?
• Je li to ulaganje vjerojatno da ce prinos dobar povrat?
• Je li ovo najbolja osoba za mene da se bave?
• Je li to pošten covjek?
• Bi li to bilo najbolje za mene cekati?
• Trebam li pregovarati?
• Trebam li tražiti više?
• Je li to najbolji alat za mene?
KARIJERA
• Je li to najbolji posao za mene?
• Bi li to bilo najbolje za mene za promjenu posla?
• Bi li to moglo biti dobro vrijeme za tražiti povišicu?
• Je li moj šef zadovoljni mojim radom?
• Hoce li ovaj projekt biti uspješan?
• Je li to poslovno putovanje stvarno potrebno?
• Hoce li ovaj tijek akcije ispuniti svoje ciljeve?
• Je li to dovoljno dobar prijedlog biti prihvacen?
• Je li to najbolji plan djelovanja?
• Je li to najbolje u karijeri za mene?
• Je li to najbolja tvrtka za mene?
• Bi li to biti dobar posao za mene za pocetak?
• Hoce li ovaj posao me dobiti ono što želim u životu?
• Je li to dobar posao?
• Trebam li tražiti više?
• Je li to dobra prilika?
Money
• Je li to najbolji posao moguce?
• Ja sam uzimajuci moj novac vrijedi?
• Da li stvarno trebate to?
• Je li to najbolji izbor za mene?
• Je li vrijeme za tražiti povišicu?
• Je li to dobro vrijeme da uzmu hipoteku?
• Je li ovo najbolje vrijeme za prodaju?
• Je li to najbolja stvar za mene to kupiti?
• Bi li to bilo najbolje za mene ulagati?
• Je li to najbolje stopa sam mogao dobiti?
• Trebam li pitati za popust?
OBITELJSKA
• Trebam li nazvati svoju majku sada?
• Bi li to bilo najbolje za mene da bi djecu?
• Je li to najbolji škola za moje dijete?
• Je li to istina?
• Bi li to moglo biti dobro vrijeme za posjet s obitelji?
• Je li to dobro vrijeme za razgovor?
• Je li vrijeme za obiteljsko okupljanje?
• Ako smo zajedno, u mojoj kuci?
• Je li to dobro vrijeme za obiteljski odmor?
• Je li ovo najbolje vrijeme za osnovati obitelj?
• Je li to savršen poklon za moje dijete?
TRAVEL
• Je li to dobro vrijeme za krenuti na izlet?
• Je li ovo najbolje mjesto za mene da putuju u ovom trenutku?
• Je li to dobra cijena?
• Moram sve trebam?
• Hoce li mi treba auto?
• Je li to najbolji avio mi je putovati?
• Je li ovo pravo vrijeme?
• Trebam li kombinirati posao i zadovoljstvo?
• Je li to najbolje za mene da ide sama?
• Bi li to bilo dobro za mene posjetiti rodbinu sada?

 

___________________________________________________________
Merenja
- Nivo (pozitivnog) orgonskog polja u (zam) tijelu. (prostoriji, objektu)
- Nivo pozitivnih (-) jona u (zam) telu (prostoriji)
- Nivo stetnih (+) jona u (zam) telu (prostoriji)
- Nivo zivotne eng u ( zam) telu (prostoriji)
- Nivo T –bacila u telu ( zam) tela
- Nivo bioenergetskog potencijala (zam) tela
- Nivi ukupne bioenergije u mom ( zam) telu
- Nivo svih eng u mom (zam) telu
- Nivo secera u krvi (zam) tela
- Visina krvnog pritiska (zam) tela
- Nivo frekfencije mozdane eng (zam) tela
- Nivo neg apstaktnih talasa (zam) tela
- Nivo bioelektrickog potencijala (zam) tela
- Frekfencija oscilacije (zam ) piramide, tela, predmeta, prostra (13 Hz)
- Procenat zdravstvenog stanja ( navesti organ ) zam tela
- Nivo stetnog orgona u zam tela ( prosoru )
- Nivo poz orgona u zam tela ( prostoru)
- Nivo duhovne razine - razvoja (min 50 preko 70 visi nivo)
- Nivo energija u mom (zam) telu
- Nivo iskoriscenja kapaciteta mozga (20-30%)
- Nivo negativnih ili pozitivnih mentalno energetskih sklopova
- Nivo: razvijenosti aure, stepen aktiviranosti cakri, uzemljenja, aktiviranih latica inteligencije
Nivo: zelje, ljubav zadovoljsva,
funkcije
- Nervnog sistema
- Imunoloskog sistema
- informacijonog sistema

Nivo vitalnosti organizma, zivotne eng, zdravstvenog stanja,
- Nivo: ljub zadovoljsta, nov zadovoljstva, blokada tela,
- Nivo funkcije: jetre, pankreasa, srca, bubrega, potencije, vitalnost,
- Otpornost na zamor, bolest
- Nivo magnetne anomalije I polaritet (0-5 max 16)
-
- Frekfencija bolesti organa jetre, srca, (idealno 6,7 hz), nivo vibracije bolesti.
- Frekfencija tela 600 hz
- Najnizi – najvisi nivo frekfencije tela
- Nivo frekfencije vibracije (zam prostora 2-7 nivo harmonije zemlje)
-
Talisman
Nivo : eng optimuma.
Zastite o neg entiteta

Nivi:
• negativnih geopatoloških zracenja.
• negativnih apstraktnih zracenja
• tehnickih zracenja.
• negativnih cini u telu I auri
• zaposednutost
• izvora prodicnog prokletstva
• delovanja energetskog vampirizma .
• stetnih polja (proctor)
• nivo vitalnosti
• duhovni nivo
• zastite od cr magije I uroka
• privlacenja lose srece
• obrnuta funkcija

Broj duhovnih pomagaca
Broj pozitivnih – negativnih mentalno eng sklopova.
Najvisi nivo svih negativnih eng.
Broj neg ili poz (mentalno – eng sklopova) u telu i auri zam osobe
Bljka izasla iz ravnoteze

__________________________________________________________________________________________
 

- trajnu zastititu svih programa u trajanju do…
+***** da vratio nivo frekfencije mozdanih talasa na pocetno stanje.
Brisanje
***** da T (dana…) izvrsi (trenutno) privremeno iskljucivanje (brisanje) svih postavljenih programa I ponavljati zahteva do konacnog konstituisanje programa.
&&&&& da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) konstituise Eng sa programom za sve postavljene programe sa spiska.
restartovanje zam T
+ ***** da odabere vrhunske moci I da T (u trajanju do…) konst eng oblacic sa programom za konstituisanje energetske structure
- koja ce privlaciti I vezati sve poz eng iz okolnog prostora na dobrobit korisnika u radijusu od 3 m
- koja ce odbijati I stititi od svih stetnih I neg eng, uticaja, zracanja, I vibracija na dobrobit korisnika u radijusu od 3m

+Spec
+ ***** da konst u eng oblacicu T program (u trajanju do…) za stalno podsticanje:
Stvaranje povoljne okolnosti za neograniceni priliv novca ( ili prodaju proizvoda ili usluga)
Pojacane osobne karakteristike, kao što su na neodoljiv šarm, privlacnost ljudskih osoba suprotnog pola.
Privlacenje I usmeravanje srece.

_______________________________________________________________________________________________


+ Mozdani talasi
1.&&& pok vis eng kako bi snizio moždane talase na alfa nivo.
2.&&& pok vis eng kako bi snizio moždane talase na teta nivo.
3.&&& pok vis eng kako bi snizio moždane talase na delta nivo.
&&& kako bi vratio moždane talase u normalan nivo.
Merenje: Nivo frekfencije mozdanih talas

A etapa: snižavanje moždanih talasa na delta nivo

1. &&& kako bi snizio moždane talase na alfa nivo.
2. &&& kako bi snizio moždane talase na teta nivo.
3. &&& kako bi snizio moždane talase na delta nivo.
Vizuelizacija: ovlaš mozak prilikom izgovaranje molitve ili pomisli u sebi
Vreme: za svaku pojedinacnu molbu od 1 do 5 minuta
Napomena: molba se može uputiti: "Bogu", "Apsolutu", "Stvarnosti","Univerzumu", "Sopstvu", "Jastvu"... ili koristiti kako je predloženo.

Molbe prati prepuštanje, posmatranje, predavanje...
Moždani talasi Frekvencija Proces Opis
1. beta 14-30 Hz razgovor
2. alfa 7-14 Hz plitko meditativno stanje
3. teta 3,5-7 Hz duboko meditativno stanje
4. delta 0,5-3,5 Hz transcendentacija
5. praznina 0,0-0,5 Hz svesnost o praznini

B etapa: rad na delta nivou
1. Molim da mi se eliminišu uzroci bolesti u genetskom kodu.
Vizuelizacija: ovlaš fizicko telo pri izgovaranju ili pomisli
Vreme: 15-20 minuta
2. Molim da mi se optimalizuje genetski kod.
Vizuelizacija: ovlaš fizicko telo pri izgovaranju ili pomisli
Vreme: 15-20 minuta
3. Molim da mi se eliminišu karmicki uzroci bolesti.
Vizuelizacija: ovlaš fizicko telo pri izgovaranju ili pomisli
Vreme: 15-20 minuta
4. Molim da mi se optimalizuje ispoljavanje karme.
Vizuelizacija: nema
Vreme: 15-20 min
Napomena: molba se može uputiti: "Bogu", "Apsolutu", "Stvarnosti","Univerzumu", "Sopstvu", "Jastvu"... ili koristiti kako je predloženo.
Zavrsetak
Molim m sv tel pok vis eng kako bi vratio mozdane talase na pocetno stanje.

____________________________________

Mantre jake
Seme pred setvu
"Jahve, Bože naš, istochniche dobar, zapovijedanje zemlju vapna voca, blagoutrobiya zbog svoje dobrote, i blagoslovi i množite štali i ovu, i plodnog mjesta svojim slugama: izvršni blago ih sve dobro voce, pšenica, vino i ulje, i držati ih iz bilo iskušenje , sa svima njima donijeti u biti, te ih prosvijetli u svojoj znanja, tako drago što su ucinili, vouchsafed tvoga vjecnog blagostanja. Za blagoslovio ti je ime, Otac, Sin i Duh Sveti, i sada i vazda i uvijek i uvijek. Amen. "
Od bolesti stoke
"Gospodine, Gospodine, Bože naš, ima moc za svako stvorenje. Vi molite, pitate, kao što si prednost, a množi stada od patrijarha Jakova i stada goveda, blagoslovi ovaj dan (ime, boja) i množitelj, i ojacati, napravio ga tisucu puta, te ga izbaviti iz davolje destruktivnog nasilja, bolesti i povetrennogo slucaja, i zvijeri, a od svih neprijatelja, klevete i smrti iz zraka, te smrtonosne bolesti, i vjetrovito slucaj, a od grabežljivih životinja i otrovnih gmazova iz, to ogradeno.
Tvoj sveti andeli sve bolesti, sve zavist i napast, charovstva same magije na akciju se Ðavao ga je vozio, ti tvoje je kraljevstvo, moc i slava Oca i Sina, i Duha Svetoga, i sada i vazda i uvijek i uvijek. Amen ".
Ova životinja je škropili s vodom i dati vode za piti.

Noc, bube u kutiji, izdržati, i pokopan duboko u zemlji, rekavši:
"Otac, majka pokopan, a djeca ce otici."
Prije vrt gnojiva.
Pa procitajte na pepela zavjere koja ce oploditi zemlju:
"Ja molim sve mnogbrojne crve i gusjenice, ptice, miševi i molova, muha i Mushice i lisne uši i mravi, sve vrste, puzanje po tlu i lete u nebo, štete i uzaludnosti vinograda i vocnjaka uzrok, a ne sindikata iz vinograda, niti bilo stablo plodan i neplodno, kao ni fetusa zemljišta, niti bilo koji od fetalnog podzemlja, bez vješanje voca, nema ploda povezan nije sindikat granicne kruga, mjesto i njegove kontrakcije, ali ce uskoro otici iz ovoga mjesta, a ne slušati moje rijeci, umrijeti i nestati, a dio sati bit ce od nepoznatog. Zovem moj dobar jaci od željeza, teže nego kamenom bijelom, a koji suprotiv moje rijeci, da je smrt i razaranje na žestoke zemljišta, podzemnih, u nebu, vode i pod vodom. "
Ashes podijeliti na pet jednakih dijelova. To je, pet dana ponovite ritual.
Sadnja biljaka
Sveta Majka ste mjesec je visok i da ste jaki. Ti si visoka, ti si daleko, njegova svjetlost od nas se ne skriva, silno otišao - na srecu. Ill-ce, ne smetaju - bit ce slavna žetve. U Ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen.

Povrce za pohranu mora biti svakih 10 dana, nadimiti dim, rekavši da se sljedece rijeci:
Dim, dim - ti si brat od požara. Rade svoj posao. Stavite opremu, me izbaviti od pošasti. Hvala Vam.
Zastita stoke
Krug oko stada, kuca, salasa iscrtati, omedjiti na zemlji stapom, I govoriti:
Navedeni krug, nevidljiv, necujan krug, okruzen sa zveri, sumski mirisima, moje govedo ne mirise, uvo ne cuje, oci ne vide, zakacen pandza, ne gristi ko dosao.
Poten
- Mokrenje NA CRVENOM mravinjaka lijekove impotencije
- 'Silo necista, odlazi u središte zemlje'!
- pronaci kovaca sa sela i od njega uzeti strugotine koje otpadaju na Nakovane kada okiva željezo. To operete i stavite u bocu, da 3-4 cm prekrije dno, u koju natocite kvalitetno crno vino. To treba držati zatvoreno 42 dana, a onda procijediti. Pije se natašte svako jutro po jedna mala rakijska caša.
- "Na otoku mora Buyan okejanom je hrast, hrast do tisucu godina. U hrasta tisucu i jedna grana se ne savija na vjetru, ne praska s kišom.
Pa neka sluga Božji (naziv) devedeset-devet godina živio i živi ujedinjena ne savija od devetoga tijelu, od indijskog (zavidnog) pogleda, iz zlobe, od zavidne namjere. Amen.
Uklanjanje oštecenja na sebi sa svim pravilima magije.
Idite na groblju, osjetiti dodir drveta, koja raste u podnožju u grob, to jest, tamo gdje je križ na grob ili spomenik, i citati radnju:
1. "Ustat cu ja sluga Božji (naziv) i blagoslovi me,
Ja cu otici iz kuce, u prelaz, ici u otvorenom polju,
Pod suncem crvenom,
Pod Mesecom jasno,
Pod cistim zvezdama
poslednji Volotovo kosti I grobovi.
Buduci da Volotovo kosti nisu trunili,
Nemoze se savijati, Dakle, za mene, sluga Božiji (naziv),
Muški koren nije savijen,
Nemoze se slomiti,
Protiv ženskog tela nije savijen.
Ja cu uzeti sluge Božjeg (sveg zenskoga roda)
Njihov grimizni brijest,
hrt ce ici na otvoreno polje,
Kao sto je kod bika jedinstvenost
I njegov rog je ravan.
Bio trenutak, tri godine prolazile,
Niko nije razbiti mogao
I niko nije mogao pokvariti život bika.
On je uvek glavna osoba
Stoji na visini neba,
Na crveno svetlo od Sunca i Meseca.
ja cu ici, sluga Božji (naziv)
Svojim u njihovo tamno crveni brijesta
I ja cu udaaiti u pravi trenutak
Sa svojim rogom u njihovo tamno crveni brijest.
I tada se kao rog ne savijati
Nemoze se slomiti,
Protiv ženskog tijela ne savijati
on želi i uzima
vaša Grimizan brijest nije mejoj glavi do koljena.
Od sada I doveka.
U Ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Amen.

Tako mora biti ! Amen. Amen. Amen.


2. "Na otoku mora Buyan okejanom je hrast, hrast do tisucu godina. U hrasta tisucu i jedna grana se ne savija na vjetru, ne praska s kišom.
Pa neka sluga Božji (naziv) devedeset-devet godina živio i živi ujedinjena ne savija od devetoga tijelu, od indijskog (zavidnog) pogleda, iz zlobe, od zavidne namjere.
Amen, Amen , Amen ".
Spavanje
"Pasha, Pasha s sluge Božjega (naziv), nesanica, ali s bijelim licem s jasnim ocima.
Bijelo lice u nastojanju da poništite oci cvrstog sna kao uzbudeni i noci, kao utrennegotak i navecer.
A moje rijeci su kljuc teži od stijena i Damask celik. Kljuc za njih u plavom moru i dvorac u zelenom podrucju. Amen ".

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Arhiva
Licno mesto moci
M S da mi u kuci (salasu) konstituise vibracije svih zrelih svest
M S da mi u kuci (salasu) konstituise konstituse energiju sa programom za zastitu od negativnih apstraktnih zracenja (i sve druge zastite koje smatramo neophodnim)
M S da mi u kuci (salasu) konstituiose Bozansku energiju.
+ M m sv tel pok viš eng (zam) mog tela da izvrši konstituisanje programa za stalno odrazavanje nivoa secera na optimumu u svrhu isceljivanja od secerne bolesti.

Visak
- M m sv tel pok viš (Boz) eng da mi preko viska odgovori...
- Deblokada celoga tela

Prostor
M m sv tel pok viš eng da neg nevidljivo telo izade iz ove sobe (prostora)
M v dali u ovom prostoru postoji neg nevidljivo telo?
M v dali u zam prostoru postoji neg eng kao uzrok ljudske kletve
Kako ces da mi pokažes gde se nalazi neg eng u ovoj sobi?
Kako ces da mi pokažes gde se nalazi poz eng u ovoj sobi?
M m sv tel pok viš eng da neg eng strukturu ispod kuce trajno odvede u utrobu zemlje i razgradi je.
M m sv tel pok viš eng da u podu (ili temelju) kuce ( stana, zgrade, vikendice, lokala) zam osobi (osobi NN) na adresi (...) konstituiše eng stukturu sa programom zaš od svih neg (geopatoloških) zracenja.

Zracenje
Zracim bioenergijom taj i taj oboleli organ.
Nalažem svom trecem oku da organizuje rad svih mojih cakri u svrhu izlecenja zam osobe od svih bolesti (zam) tela
Nalažem svom trecem oku da pok viš eng u svrhu ravnomernog punjena svim poz eng zam telo.
Nalažem svom trecem oku da organizuje rad svih mojih cakri
Molim eng stvaranja...


Poljoprivreda
Biljke

M m sv tel pok viš eng kako bi stvorio zaštitu svih biljaka kukuruza u zam prostoru, koja ce zadržati i primati sve poz eng i uticaje a otpuštati i štititi od svih neg eng i uticaja u trajanju od.....
M E O zvrsi zastitu prihranu zam vestaka, svih biljaka kukuruza u zam prostoru u kolicini od 400 kg po kj
Biljke
M eng da pokrene zaštitu svih biljaka kukuruza u zam prostoru, koja ce zadržati i primati sve poz eng i uticaje a otpuštati i štititi od svih neg eng i uticaja u trajanju od.....
• M E O da u svim biljkama (zivotinjama) kukuruza u zam prostoru izvrši konstituisanje programa za stalno dovodjenje I odrazavanje energetskog nivoa na optimumu
-******* da pojaca ucinak hranljivih elemenata koje usvaja svih biljka kukuruza u zam prostoru u svrhu povecanja rasta i sa ciljem najveceg prinosa klipa i zrna
• M E O da u svim biljkama (zivotinjama) kukuruza u zam prostoru izvrši konstituisanje programa za stalno dovodjenje I odrazavanje energetskog nivoa na optimumu
M E O zvrsi zastitu prihranu zam vestaka, svih biljaka kukuruza u zam prostoru u kolicini od 400 kg po kj
• ***** da iz svih cvetova zam drveta prenese svu pozitivnu eng u toku noci u zam kantu (bunar) vode
Cajevi, tablet, kreme…
• M E O da u biljkama konstituiše trajnu eng stukturu sa programom za…

Prostor
M m sv tel pok viš eng da neg eng strukturu ispod kuce trajno odvede u utrobu zemlje i razgradi je.
M m sv tel pok viš eng da u podu (ili temelju) kuce ( stana, zgrade, vikendice, lokala) zam osobi (osobi NN) na adresi (...) konstituiše eng stukturu sa programom zaš od svih neg (geopatoloških) zracenja.

+M S da u T izvrši (trajno) konstituisanje programa Eng strukture (u trajanju do…) programiranje funkcija , konstituisanje i optimalizaciju eng u isceljujucem elipsoidu za celo (ili navesti deo) telo i svrhu isc svih bolesti I sprecavanje nastanka novih bolesti.

Obrtanje polariteta
M m sv tel pok viš eng da obrne polaritet kako bi preko bioimpulsa direkno iz univerzalnog eng izvora trenutno dostigao onaj nivo svesti:
-kako bih postigao sve sto poželim
-kako bih dobio odgovor koji me zanima.
-izvršio punjenje svim eng moje (zam) telo
-u svrhu ozdravljena svih obolelih organa.


M m sv tel pok viš eng sa programom za (trajno) konstituisanje
Eng strukture (u trajanju do…) programiranje funkcija , konstituisanje i optimalizaciju eng u isceljujucem elipsoidu za celo (ili navesti deo) telo i svrhu isc svih bolesti.
+M m sv tel pok viš eng sa programom za (trajno) konstituisanje eng strukturu za opt svih funkcija, (u trajanju od…) konstituisanje i programiranje svih eng u svrhu povecanja imuniteta (traj) zaštitu i isc celog tela.


+ Mozdani talasi
1. M m sv tel pok vis eng kako bi snizio moždane talase na alfa nivo.
2. M m sv tel pok vis eng kako bi snizio moždane talase na teta nivo.
3. M m sv tel pok vis eng kako bi snizio moždane talase na delta nivo.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Hipno
+ Snizavam svoj nivo frekfencije mozdanih talasa na potreban nivo.
+ Snizavam nivo frekfencije mozdanih talasa zam osobe na onaj nivo koji je potreban kako bi usmerio misli prema njegovom umu I podsvesti.
+ Sve sto govorim duboko prodire u njegovu svest I podsvest I tamo ce se duboko urezati, to se tako mora po tome se postupati I izvrsavati kada dodje vreme. Sledi sugestija.
Primer:
Sutra ujutro kada se probudis ili u toku dana ces uzeti telefon I razgovar ces, docicecs,
+ Svaki put kada izgovorim zam telu rec kiai aktivirace se postavljeni programi, pri tom ce osetiti neodoljivu potrebu da izvrsi postavljene zahteve koje moras izvrsiti.
+ Nakon ovih pokreta prstiju, zamisljena osoba prekida izvrsavanje urezanih programa I vraca se u normalu.
+ Sve sto sam sada rekao zam osobi ostaje duboko usadjeno I cvrsto urezano u njenu svest i podsvest I tako mora po tome postupati
+ Vracam nivo frekvencije moždanih talasa zam osobi u normalan nivo.
+ Vracam svoj nivo frekvencije moždanih talasa u normalan nivo.
Provera:Nivo urezanosti programa
M eng Sv D M S. E. M eng H S

________________________________________________________________________________________________________

 

 

+ Snizavam svoj nivo frekfencije mozdanih talasa na potreban nivo.
+ Snizavam nivo frekfencije mozdanih talasa zam osobe na potreban nivo kako usmerio misli prema zam telu, njegovom umu I podsvesti.
+ Sve sto govorim duboko prodire u njegovu podsvest I tamo ce se duboko urezati, to se mora po tome se postupati I izvrsiti kada dodje vreme. Sledi sugestija.
Primer:
Sutra ujutro kada se probudis ili u toku dana ces uzeti telefon I razgovar ces, docicecs,
+ Svaki put kada izgovorim zam telu rec kiai aktivirace se postavljeni programi, pri tom ce osetiti neodoljivu potrebu da izvrsi postavljene zahteve koje moras izvrsiti.
+ Nakon ovih pokreta prstiju, zamisljena osoba prekida izvrsavanje urezanih programa I vraca se u normalu.
+ Sve sto sam sada rekao zam osobi ostaje duboko I cvrsto urezano I usadjeno u njenu podsvest I ona mora po tome postupati
+ Vracam zam osobi nivo frekvencije moždanih talasa u normalan nivo.
+ Vracam svoj nivo frekvencije moždanih talasa u normalan nivo.

Vazno
+Reprogramiranje karme
M stv iden zimišljen osobe da mu (mi) reprogramira Karmu.
M m sv tel pok viš eng da mi se eliminišu karmicki uzroci bolesti.
M m sv tel pok viš eng da mi se optimalizuje ispoljavanje karme.
+M stv iden da mi reprogramira Karmu.
+DNK
M m sv tel pok viš eng kako bi pokrenio DNK celije svih organa obolelih od bolesti da se vrate u normalni raspored sa ciljem ozdravljenja celoga (zam) moga tela.
Obrtanje polariteta
M m sv tel pok viš eng da obrne polaritet kako bi preko bioimpulsa direkno iz univerzalnog eng izvora trenutno dostigao onaj nivo svesti:
-kako bih postigao sve sto poželim
-kako bih dobio odgovor koji me zanima.
-izvršio punjenje svim eng moje (zam) telo
-u svrhu ozdravljena svih obolelih organa.
+M m sv tel pok viš eng kako bi okrenio polaritet (zam) moga tela sa ciljem da izbaci sve štetne neg eng I uticaje zatim nanovo okreni polaritet, da izvrš punjenje svim eng, sve u svrhu iscjeljivanja celoga tela.
- Nivo pozitivnog (štetnog) polariteta
- Nivi negativnog polariteta
Visak
- M m sv tel pok viš (Boz) eng da mi preko viska odgovori...
- Deblokada celoga tela
+ Antitela
M m sv tel pok vis eng (zam) moga tela da izvrši ravnomerno punjenje svih antitela.
+Mentalno – energetski sklopovi
+M m sv tel pok viš eng sa ciljem neutralizacije transformacije, optimalizacije i harmonizacije svih neg (dzinova) mentalno – eng sklopova u telu i auri zam osobe.
M m sv tel pok vis eng da izvrsi (trajnu zivotnu) zaštitu (zam) moga tela koja ce sprecavati stvaranje i otpuštati ili neutralizovati sve neg mentalno – eng sklopove a cuvat i primati sve poz menalno – eng sklopove (u trajanju do...)
M m sv tel pok viš eng da ravnomerno izvrši punjenje poz mentalno – eng sklopovima (zam) moje telo.
-Broj neg ili poz dinova (mentalno – eng sklopova) u telu i auri zam osobe
+Negativni zapisi i cini
+M m sv tel pok viš eng kako bi se eliminisao uticaj svih neg zapisa u telu i auri (zam) moga tela.
+M m sv tel pok viš eng da iz vibracijone svesti (zam) moga tela trajno eliminise tude neg vibracije I cini iz tela i aure.
+M m sv tel pok viš eng da konstituise eng strukturu (zam) moga tela sa programom za trajnu zaštitu od svih cini iz predmeta I prosora.

+ Harmonija
M m sv tel pok viš eng kako bi (trajno) poz uspostavio kontakt sa (zamišljenom) svim (zam žen os) ljudskim osobama, da nam svima bude prijatno i da u medusobnom odnosu nademo najbolja (lju, nov, posl) resenja (i zadovoljstvo) (u trajanju...)

Zracenje
Zracim bioenergijom taj i taj oboleli organ.
Nalažem svom trecem oku da organizuje rad svih mojih cakri u svrhu izlecenja zam osobe od svih bolesti (zam) tela
Nalažem svom trecem oku da pok viš eng u svrhu ravnomernog punjena svim poz eng zam telo.
Nalažem svom trecem oku da organizuje rad svih mojih cakri
Molim eng stvaranja...
Prostor
M m sv tel pok viš eng da neg nevidljivo telo izade iz ove sobe (prostora)
M v dali u ovom prostoru postoji neg nevidljivo telo?
M v dali u zam prostoru postoji neg eng kao uzrok ljudske kletve
Kako ces da mi pokažes gde se nalazi neg eng u ovoj sobi?
Kako ces da mi pokažes gde se nalazi poz eng u ovoj sobi?

M m sv tel pok viš eng da neg eng strukturu ispod kuce trajno odvede u utrobu zemlje i razgradi je.

M m sv tel pok viš eng da u podu (ili temelju) kuce ( stana, zgrade, vikendice, lokala) zam osobi (osobi NN) na adresi (...) konstituiše eng stukturu sa programom zaš od svih neg (geopatoloških) zracenja.
Biljke:
M m sv tel pok viš eng kako bi stvorio zaštitu svih biljaka kukuruza u zam prostoru, koja ce zadržati i primati sve poz eng i uticaje a otpuštati i štititi od svih neg eng i uticaja u trajanju od.....

Cajevi, tablet, kreme…
M S da u biljkama konstituiše trajnu eng stukturu sa programom za…

Biljke I zivotinje
• M E O da u svim biljkama (zivotinjama) kukuruza u zam prostoru izvrši konstituisanje programa za stalno dovodjenje I odrazavanje energetskog nivoa na optimumu
Biljke
M m sv tel pok viš eng kako bi stvorio zaštitu svih biljaka kukuruza u zam prostoru, koja ce zadržati i primati sve poz eng i uticaje a otpuštati i štititi od svih neg eng i uticaja u trajanju od.....
M E O zvrsi zastitu prihranu zam vestaka, svih biljaka kukuruza u zam prostoru u kolicini od 400 kg po kj
• ***** da iz svih cvetova zam drveta prenese svu pozitivnu eng u toku noci u zam kantu (bunar) vode

_____________________________________________________________________________________________________________________

Svastara:
- nivo vibracije bolesti na 6,7 Hz nema bolesti, frekfencija bolesti
- centar kljuceva znanja
- uklanjanje vibracija bolesti,
- uklanjanje toksina raspadnutih bakterija I virusa (gljivica)
-

Eng:
- eng hristovog stable
- eng sunca

Programiranje
- Ja zelim da se ovaj privezak programira… uz blagoslov stvaraoca
- Uskladjivanje sa voljom - blagoslov stvaraoca
- Stvaraoceva lopta, ulazak u stvaraocevu loptu
- Odabrane vrhunske moci da prenesu moc
- Dozvoli uzemljenje – da se uzemlji.
- Frekfencija bolesti – nivo vibracije bolesti ( idealno 6,7 Hz)– srca, jetre
-
Globalne eng
- Eng prostora
- Eng Svetog duha
- Eng Hrista
- Svetlosna Fles eng (za isceljivanje)
- Eng. antikosmos

Aktiviranje ponovnog povezivanja DNK lanca I reintegraciju niti


Oslobadjanje od najfundamentalnijih stetnih nesvesnih životnih igara.
Eliminacija neg vib svesti i uskladjivanje sa svescu ( uskladjivanje sa genetskim kodom )

Cišcenje ukljucuje:
Uklanjanje implantata, negativnih elementala, negativnih astralnih energija
Cišcenje cakri, meridijana, energetskih polja
Kidanje spona s ljudima, mjestima i stvarima koje nam više ne koriste
Program za uklanjanje matrice straha
Uklanjanje Zemljinih kristala u auri
Cišcenje i iscjeljenje etericnog tijela i aurickog polja
I bilo koje drugo cišcenje/ iscjeljenje prema potrebi i preporuci Duha i Majstora


Unistavanje virusa I bakterija
1. oduzimanje informacija
2. oduzimanje eng
3. unistavanje aure.
U cilju zastite visieg organizma
Izbacivanje toksina.

Zelim da uspostavim kontakt sa odgovarajucom eng strukturom koja najspremnija (najkompetentnija, najpovoljnija, najodgovornija) da pomogne (zam) osobi.

Univerzalna energija Volje
sve mracne i tamne energije haosa,

kolektivna svest ili dusa
neka se dogodi

Bioenergetski tretman
Rukama se otvara biopolje
Ulazim u biopolje
Spustam nivo frek mozd talas zam tela na onaj nivo koji je potreban kako bih obavio uspesno postupak isceljivanja zam tela

Rukama izbacivanje eng iz obolelog dela tela
Zracim bioenergijom: moje telo I auru
Zam telo I njegovo telo I auru
odozgo nanize – otvaranje aure odozdo navise – zatvaranje aure
Izlazim iz biopolja zam osobe
Zatvaram biopolje zam osobe

____________________________________________________________________________________________________________

              Molitve za pripremu i uporabu Sv vodom
BLAGOSLOV svete vode  (l nacin)
() Ovaj simbol predstavlja vrijeme za znak križa.
. 1. - Blagoslovi vodu:
Preporučamo izvorske vode, jer voda izlazi iz tame u svjetlo, voda kao i svaki ima svoju svrhu ili smisao.
Postavite savjete indeksa i srednji prst zajedno na vodi, koristite desnu ruku i recitirati:

Ja isterati iz vode sva stvorenje, za Boga živoga (), Duha Boga (), od strane svemogućeg Boga ().
Za vas biti pročišćena od svih zlih utjecaja u ime Elohim Sabaoth Gospodara anđela i muškaraca.
(Ispružite desnu ruku na vodi i reći:)
Voda za svoju decu koji obozavaju svoga stvoritelja, u ime Boga Oca Svemogućeg, koji je napravio svod posred voda i njegovog sina Isus Krist, našeg Spasitelja.
Ja posvećujem () u službi Boga.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
"Ja vas blagoslovio i vas molim, vodu, po živoga Boga, po pravoga Boga, po Duhu Boga, Svemogućeg Boga."
2. - Blagoslovi soli.:
(Slično staviti savjete indeksa i srednji prst zajedno u soli, koristite desnu ruku i recitirati:)

Ja istjerati stvorenje na zemlji, za Boga živoga (), po Duhu Boga (), po Bogu svemogućem ().
Za vas biti pročišćen od svih zlih utjecaja u ime Adonais, Gospodina anđela i muškaraca.
(Ispružite desnu ruku na soli i reći:)
Stvorenje na zemlji klanjati svom stvoritelju, u ime Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje i njegov sin Isus Krist, našg spasitelj.
Ja posvećujem () u službi Boga, (†)  U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Amen. (†)
. 3. - Baciti soli u vodi, rekavši:
Molimo, Gospodine Bože stvoritelju neba i zemlje i svega što je u njemu, vidljivog i nevidljivog,  proširi  svoju desnu ruku moć nad tim elementima i posveti tvoje sveto ime.
Da je to sol za zdravlje  tijela i da je to voda za zdravlje duše.
Dugujući protjerani iz mjesta gdje se koriste, svaki snage od nedaća, sve iluzije i lukavstvo zla.
(†) U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Amen. (†)
(Promiješati otopiti soli u vodi)
4. - MOLITVA ZA svetom vodom.:
U ime koje je iznad svih drugih imena i moći Oca i Sina i Duha svetoga.
Istjerati sve utjecaje i sjeme zla.
Stavio sam na njih snagu Svete Crkve Kristove, da se lancima i bačen u tamu, vise nikada nije smetati sluge Božjega.
(†) Amen. (†)
Blagoslov sveća za Egzorcizam † Blagoslivljam vas, kao vosak i vatru, i posveti (†) u ime Onoga koji te je stvorio, pred Mojsijem kao gorućeg grma. Ja bi preko vas Egzorcizam i blagosloviti, i molim vas da te molim, O stvorenje od požara, u ime Svemogućiegi Vječnog Boga, tresi tlo, i imaj moć nad svim stvarima, da ste došli k meni za pomoć protiv sila zla koje su se raspršili diljem svijeta I ostati na tom mjestu, da bi u potpunosti nestati, i to tako da oni više ne usudio približiti tom mjestu. A ti, Gospodin i Isus Krist, Sin živoga Boga, svjetlo od svjetla, udostojiti da blagosloviti (†) ovu svijeću i njezin plamen po molitvi, koje sam sada izgovoriti. Gospodine, o Jahve, tvoje kreposti Svetog Križa, Tvoj nebeski blagoslov, Tebi koji daje svoju ljudsku obitelj da rastjera svu tamu. A to je znak Svetog Križa, ali naći će ga blagoslov koji će omogućiti, gdje lit svijeću i stavio ga, i gdje god da zasja plamen koji dolaze iz njezine voštane sila tame i njihovih pomoćnika bi napustiti ovo mjesto i da će nestati odmah što je više moguće dalje, bojati se, daleko od naših domova, iz naših naselja i daleko od područja čovjeka. I tako, kroz ovaj štapić, gori u slavi, da će se popeti slavljenje i hvaljenje, Isusa Krista, koji živi s ocem u jedinstvu Duha Svetoga, u vjeke vjekova. Amen. (†)
Blagoslov soli za Egzorcizam: (†)Ja ću hodati preko vas Egzorcizam, stvorenje soli, Dnevni Bog †, pravoga Boga i Duha(†), Bog, koji je želio, da su bačeni u vodu, Ilija, da ozdravi jalovost vode, pa ćete postati pročišćena sol, za spasenje vjernika, a , donijeti spasenje svima koji će vas odvesti, za spas duše i zdravlje tijela, dakle, bez obzira na to gdje se ti cast, da jaz nestati i sve iluzija izopačenost, mržnja i zlo trikove, kao i sve đavolski duh, prognan u ime Tko će doći, i da će suditi žive i mrtve, i učiniti svijet ići kroz vatru, Isus Krist, naš Gospodin i učitelj. (†)Amen. (†)
Svemogući i vječni Bog, ponizno molim Tvoje beskrajno milosrđe, koje se udostojao blagosloviti  (
†)to stvorenje soli, koju su stvorili za dobrobit čovjeka. Tako da svatko tko će koristiti i konzumirati, spremaju dušu i tijelo zdravlje, i tako sve što dolazi u dodir s njom, ili će biti puna njih, će biti zauvijek očišćeni od svih prljavština i bilo upada zlih duhova i svih njegovih glasnika. Isus Krist, naš Učitelj i Gospodin, i St. John, njegov sluga. Amen. (†)
Posveta tamjan za Egzorcizam
- Ukupno Posveta za prizivanje
Molitva
† Gospodine, Bože moj, moja snaga, - u tvojee ime.
Milosrdni Bog, pred kojim svako stvorenje teži slaviti jedan i jedini Bog, Ti si svugdje iu svakom trenutku sa svima radost obožavati Tvoje stvorenja, u skladu s mogućnostima svakog,
Ti su propisane od strane ljudi prisutnih na bilo tamjana djela bogoštovlja, i da se pobožni nudi tamjana tri hodočasnike - Mages;
Otac, Logos, Duh, izvor svih blagoslova
Udostojiti Dobrodošli Njegovu božansku blagoslov k tamjana. Daj mu vrlinu očuvanje i učinkovito štit protiv svih zlih utjecaja, postupke, i prisutnost prijedlog, koji dolaze iz oba vidljivo i nevidljivo iz izvora.
I to će biti izbačen sve svoje okus duhove, ne žive u čast Božje ime je beskonačna i vječna Božanska Otac, Božanski Sin - nepodijeljene Logos i Duh Sveti, Branitelj, Davatelj Božjih darova. Amen.
Pušenje ovu tamjan, on će biti izbačen, i da rastjera bilo strah od noći, strelica koja leti u danu, stvar je u tami dolaze i odlaze, a podnevni napad demona. (Psalam 90:5-6)
A može li se pušiti svoju karijeru i posrednik našeg obožavanja Vašoj Svetosti, za slavu Božju i tvoje ime, tvoje će Boga ministarstva. Amen.
Neizreciva Svjetlo, o Jahve, Bože moj, Svemogući blagoslovi Njegove Logos ovo tamjan. (Ponovi tri puta)
† Blagoslovljen to tamjana
† U ime Vječnog Oca,
† Sin Božji - nedjeljiva Logos
† I Duh Božji, Branitelj, Davatelj od darova Bogu. Amen.
† Gospodin Isus Krist, Emanuel, Svemogući Logos Victor i njegov sluga Sveti Ivan. Amen.

Lekovite vode imaju visok bazni sastav, dakle ph veći do 8.
†BLAGOSLOV svete vode  (ll nacin)
Molitve se koriste u ovoj svečanosti su vrlo lijepe, a dobro izraziti razloge za korištenje svete vode. Oni rekao preko soli pozvati na snagu "živoga Boga, pravoga Boga, svete Božje" da tko koristi to može imati zdravlje duše i tijela, da vrag može odstupiti s bilo kojeg mjesta u kojem se škropili, da tko je dotaknuo nju će biti posvećen, i oslobođen od svih nečistoća i svih napada sila tame. Molitve rekao iznad vode su upućene Oca i Sina i Duha Svetoga, da snagom Presvetoga Trojstva duhovi zla možda je sasvim protjerani iz ovoga svijeta i izgubiti sav utjecaj nad čovječanstvom. Kad je Bog zamoli da blagoslovi vodu, da to može biti učinkovit u vožnji izgonio i liječenje bolesti, da gdje god se posipa može postojati sloboda od kuge i od zamke sotone.
Zatim svećenik stavlja sol u vodu u obliku trostruko križ, rekavši: "Neka ovo druženje soli i vode se u ime Oca i Sina i Duha Svetoga" - nakon čega drugog molitva recitira, u kojoj Bog je zamolio da posveti sol i vodu, da tamo gdje će se posipa sve duhove će biti otjerani i Duh Sveti će biti prisutna. "Fra. Sullivan, izvanjsko u Katoličkoj crkvi.
Tekst blagoslova
(Ovaj blagoslov je u službenoj uporabi prije reforme Drugog vatikanskog koncila.)
"V. Naša pomoć je u  Ime Gospodnje.
  R. Tko je stvorio nebo i zemlja.
†Egzorcizam soli
O sol, stvorenje Boga, ja vas istjerati do živoga Boga, po pravoga Boga, svetim Bogom, Boga koji je naredio da se izlije u vodu Elizeja Poslanika, tako da njegovi život daje ovlasti mogle biti obnovljena. Ja vas istjerati tako da može postati sredstvo spasenja za vjernike, koji se može donijeti zdravlje duše i tijela svima koji koriste vas, sušno koje možete staviti na letu i voziti daleko od mjesta gdje su škropili svaki Ukazanje, bezobraznost, i okrenuti od đavolske zablude, i svaki nečisti duh, tražio od strane Onoga koji će doći suditi žive i mrtve i svijet ognjem. Amen.
Pomolimo.
Svemogući i vječni Bože, ponizno moliti Tebe, u Tvojoj neizmjernom dobrotom i ljubavlju, da blagoslovi i posveti + + ovo što si učinio sol stvoriti i predati na korištenje čovječanstva, tako da ona može postati izvor zdravlja za umove i tijela svima koji se njime, a može osloboditi sve što dotakne ili sprinkles svakojake nečistoće i štite ga od svakog napada zlih duhova. Kroz Gospodina našega Isusa Krista, Tvoga Sina, koji živi i kraljuje s Tobom u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, za vijeke vjekova. R. Amen.
†Egzorcizam vode
O vode, stvorenje Boga, ja vas istjerati u ime Boga Oca svemogućeg, te u ime Isusa Krista, njegov sin naš Gospodin, iu snazi ​​Duha Svetoga. Ja vas istjerati tako da se može staviti na letu svu snagu neprijatelja, a moći iskorijeniti i zamijeniti taj neprijatelja sa svojim otpadnicima anđela: snagom Gospodina našega Isusa Krista, koji će doći suditi žive i mrtav i svijet po lira. Amen.
Pomolimo.
O Bože, koji za spas čovječanstva je izgrađen Svoje najveće tajne na ovom tvari, vode, u Tvojoj dobroti čuti naše molitve i Zavaljat snagu Tvog blagoslov + u tom elementu, napravio spreman za mnoge vrste purifications. Neka ova, Tvoje stvorenje, postati agent božanske milosti u službi tvojih tajni, da otjerati zle duhove i rastjerati bolest, tako da je svaki-stvar u domovima i drugim zgradama vjernika koji je posut ove vode može biti osloboditi od svih nečistoća i oslobođen svake štete. Neka nitko dah infekcije, ne bolest-smjer zraka, ostaju u tim mjestima. Neka smicalice od vreba Enemy dokazati bez uspjeha. Neka god možda prijetnja za sigurnost i mir onima koji žive ovdje se staviti na letu prema posipanje ove vode, tako da se zdravstveno stanje, dobiti pozivom na tvoje sveto ime, može biti siguran protiv svih napada. Kroz naš Gospodin Isus Krist, tvoj sin, koji živi i vlada s Tobom u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, za vijeke vjekova.
R. Amen.
(†)Svećenik miješa malo soli u vodu. (†)
"Neka mješavina soli i vode bude na korist se u ime Oca(†) i Sina (†)i Duha Svetoga(†)"
R. Amen.
V. Gospodin s vama.
R. I s duhom tvojim.
Pomolimo se
O Bože, Stvoritelj neosvojiv, nepobjedivi Kralju, Victor sve slavne, Tko je držati u provjeru snage savijen na nas dominira, tko je pobijedio okrutnost bijesan neprijatelj, tko je u Tvojoj moći pobijediti Zli neprijatelj:
Ponizno i ​​plašljivo mi molim Tebi, o Jahve, i mi Te molimo da benevolentno gledati na ovom soli i vode koji si je stvorio. Sjaj na njega sa svjetlom Tvoje dobrote. Posveti se po rosa Tvoje ljubavi, tako da se, kroz prizivanje Tvoje sveto ime, gdje god je to voda i sol posipa se može okrenuti na stranu svaki napad na nečistim duhom i rastjerati strah od otrovnih zmija. A gdje god možemo biti, da Duh Sveti prisutan za nas koji sada molim Tvoje milosrđe. Kroz naš Gospodin Isus Krist, tvoj sin, koji živi i vlada s Tobom u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, uvijek i zauvijek. †
R. Amen. † "

†Molitve
"Gospodine Bože, snagom koja radi u svetom vodom, što može uzrokovati sve zlo, sve prokleo, Proklet sve ide dalje od naših polja!"
" Gospode Bože, kroz svoju moć da djeluje u svetom vodom možete ga napraviti, da automobil će se izvoditi s otkazom motora "
Gospodine Bože, snagom koja radi u svetom vodom, možete ga dovesti, gubim rak.
Po Božja snaga radeći u svetom vodom, kažem vam,
Po sili Božjoj rade u svetom vodom, neka sve zlo ostati daleko od mog gostinjske kuće, i sve što je u našoj gost kući tebi, o Jahve, biti blagoslovljen
Gospodine Bože, snagom koja radi u svetom vodom, možete to učiniti uzrokovati moje Nierensteinkolik muhe.
Gospodine Bože, snagom koja radi u svetom vodom,
Gospodine, snagom Boga koji rade u svetom vodom, možete ga dovesti na naše tele je zdrav opet.
Po Tvojoj Predragocjenoj Krvi i po ovom svetom vodom, me očistiti (mu / joj) od mojih (njegov / njezin) grijeha, Gospode.
Gospodine, Sveti Oče, Gospodine, pogledaj na nas, koji otkupi po tvome Sinu, ponovo rođen od vode i Duha Svetoga u krstionice, grant, molimo da svi oni koji primaju sprej ove vode se obnavlja u tijelu i duši i služiti za čišćenje.Po Kristu Gospodinu našem.Amen.

Ulje za pomazanje
"Otac je Bog, molim odmah da vam pomažem ovo ulje (voda) [pa čak i bočicu] u vašem nebeskom ime. Molim vas da ga očiste od bilo onečišćenja koji mogu biti u ili na njoj, a vi bi ga svetim za rad tvoju slavu u ime Isusovo. "(†) Amen

Viskom  odrediti dan I vreme rada (obicno svaki drugi pon ujutro), uraditi ritual na ulju (l nacin), ostaviti sedam dana da stoji, zatim zapaliti kandilo da gori oko sedam sati I tako sedam puta ponoviti (s7dana x 7sati x 7 puta) nakon zadnjeg paljenja ostaviti 7 dana min da se koristi
Moze se nositi flasica ulja, natopljena krpica, drvo (duze natapati). Lekovito, zastita, dugotrajno, pobolj opste stanje, extra efekti. Komadic nat drveta nositi iko vrata (zast), na bolnom mestu (tera bol)
Ovakvo pripremljeno ulje nesme se koristiti kao kandilo da gori duze vremena, jer ponistava delovanje predmeta iz ranijeg natapanja
Ulje moze biti bilo koje vrste- obicno suncokretovo, malinovo I sl.
Svaku put kada gori kandilo (7x7x7) ujedno cisti okolni prostor.

Viskom  odrediti dan I vreme rada (obicno svaki drugi pon ujutro), uraditi ritual na sveci. Nakon toga moze svecu zapaliti da gori kako bi se ocistio okolni prostor. Nakon par sati (najmanje 3 sata) gorenja moze se zaliti voskom neki manji predmet – privezak I ostaviti najmanje sedam dana da stoji u zaliven, nakon toga predmet moze izvaditi iz voska I nositi kao talisman

Posvecena so je odlicna za koristenje u ishrani, kuvanju. Dobro se okupati u kadi sa sakom soli, nekoliko puta zagnjuriti glavu
Jednom posveceno ulje je dobro koristiti za kandilo da goru u sobi gde se spava za egzor prostora.
Sve sto se uradi na ovaj nacin ima efekat egzorcizma. Ucinak je temeljan I mocan ali nije dugotrajan. Ritual se mora ponavljati.
                                                 Talisman
+ ***** da me zaštiti od svih negativnih I štetnih energija I uticaja u toku rada sa talismanom.
+ Mozdani talasi
+ ***** da snizi moždane talase na onaj nivo koji je potreban za rad na talismanima.
+  ***** da mi pojaca potreban nivo usmerene pažnje.

**** da izvrsi spustanje nivoa frekf  ta;asa zam talismana na onaj nivo kkoji je potreb za uspesano izvrsio  prenosenje – kopiranje - primanje svih potreb program
*** da trajno, bespovratno I u celosti izvrsi kopiranje svih programa iz zam T u zam T u traj do….
+ ***** da konst u zam T program (u trajanju do …) za :
+Trajnu zatitu I neprestani nivo delovanje svih konstituisanih programa u T.
+Trajnu zastitu od svih obrtanja, brisanja iskljucivanja, kopiranja I ponistavanja postavljenih programa osim mene u T. (u trajanju…)

+ ***** da konst u T program (u trajanju do…) za : ponavljanje svih postavljenih programa u T do konacnog konstituisanja.
+ programe ponavljati do konacnog konstituisanja Konstituisi !!!
+ Prekidam svaku vezu sa svim telima I eng
                                                  Uzemljenje
Neka se trenutno, nepovratno I stalno prenosi u trajanju do 31 decembra 10000 god.  iz zam predm (talism, tela) I  mog tela I aure u centar  ovog predm , sve stetne I neg eng, uticaje, zracenja, neg vibracije, vibrac bolesti, vibrac bolova, sav visok pritisak, svi neg mentalno eng blokovi I sve blockade iz zam pred, talismana mog tela I aure  I neka sve zajedno, trenutno I nepovratno u traj do 31 decembra 10000 god  odlazi u sred zemlje (u trajanju do 31 decembra 10000 god)
+ programe ponavljati do konacnog konstituisanja Konstituisi !!!
                                                  Brisanje
***** da T (dana…) izvrsi (trenutno) privremeno iskljucivanje (brisanje) svih postavljenih programa I ponavljati zahteva do konacnog konstituisanje programa.

_______________________________________________________________________________________________________________

Homa mantre

Agnihotre - Izlazak sunca

SUURYAYÁ SUAHÁ (Dodaj prvi dio riže premazani s kapi ghee na vatru)
SUURYAYÁ idam na mama
PRAJAPATAYÊ SUAHÁ (Dodaj u drugi dio riže premazani s kapi ghee na vatru)
PRAJAPATAYÊ idam na mama

Agnihotre - Zalazak sunca

AGNAYÊ SUAHÁ (Dodaj prvi dio riže premazani s kapi ghee na vatru)
AGNAYÊ idam na mama
PRAJAPATAYÊ SUAHÁ (Dodaj u drugi dio riže premazani s kapi ghee na vatru)
PRAJAPATAYÊ idam na mama

Homa Viahruth

(Može se izvoditi u svako doba dana. Provjerite osnovne discipline Homa)
BHÚH SUAHÁ (dodajte kap ghee na vatru)
AGNAYÊ idam na mama
BHUÁH SUAHÁ (dodajte kap ghee na vatru)
WAYAWÊ idam na mama
Suah SUAHÁ (dodajte kap ghee na vatru)
SÚRIAYA idam na mama
Bhur BHUÁH Suah SUAHÁ
(dodati žlica ghee na vatru)
PRAJAPATAYÊ idam na mama

Homa Gáiatri

(Preporučujemo pjevati za najmanje 15 minuta nakon excutrar Viaruth Homa)
OM Bhur bhuvah SUAHAHÁ
OM TAT SAVITUR varenyam bhargo devasya dheemahi
Dhiyo yo nah pracodayat OM

Homa Tryambakam

(Preporučujemo pjevati za najmanje 15 minuta nakon excutrar Viaruth Homa)

OM TRYAMBAKÁY YAJAMAHI
SUGANDHIM PUSHTI VARDHANAM
URVAARUKAMIVA BANDHANAM
MRITYOR MUKSHEEYA MAMRITAT SUAHÁ (Dodaj kap ghee na vatru)